Asking questions in Thai.

1. What?

à-rai​? อะไร

Someone+verb+object+à-rai​+ká/kráp?

1.1 What​ country?​

prà-thê:t    à-rai​    ká/kráp?

ประเทศ​      อะไร​     คะ/ครับ​

1.2 What country ​ will​ you​ go​ to?

kun​   jà​   pai​   prà-thê:t   à-rai​   ká/kráp?

​ คุณ​  จะ​   ไป​    ประเทศ​     อะไร​   คะ/ครับ​

ká​ คะ​ is​ a​ female​ particle,put​ after​ questions​ to​ be​ more​ polite.

kráp​ ครับ ​is​ a​ male​ particle,put​ after​ questions​ to​ be​ more​ polite.

kun   คุณ  means  you

jà​      จะ   means  will

prà-thê:t  ประเทศ means country 

pai     ไป  means  to go

2. Where?

thî:-nǎi? ที่ไหน

Someone+verb+object+thî:-nǎi+ká/kráp?

2.1 Where  will​ you​ go​?

kun​   jà​   pai​   thî:-nǎi   ká/kráp? 

คุณ​    จะ​  ไป​    ที่ไหน​      คะ/ครับ​

3. When?

mᵾ̂a-rài​? เมื่อไหร่

Someone+verb+object+mᵾ̂a-rài​+ká/kráp?

3.1 When  will​ you​ go to America​?

kun​   jà​   pai​   America   mᵾ̂a-rài​   ká/kráp? 

​คุณ​    จะ​  ไป​    อเมริกา    เมื่อไหร่    คะ/ครับ​

4. What day?

wan a-rài​? วันอะไร

Someone+verb+object+wan a-rài​+ká/kráp?

4.1 What day  will​ you​ go to Tokyo​?

kun​   jà​   pai​   Tokyo    wan  a-rài​   ká/kráp? 

​คุณ​   จะ​   ไป​    โตเกียว  วัน   อะไร    คะ/ครับ​

wan  วัน  means  day

5. What date?

wan-thî:   thâo-rài​? วันที่เท่าไหร่

Someone+verb+object+wan-thî: thâo-rài​+ká/kráp?

5.1 What date  will​ you​ go to Tokyo?

kun​   jà​   pai​   Tokyo     wan-thî:   thâo-rài​    ká/kráp?  

​คุณ​    จะ​  ไป​    โตเกียว  วันที่          เท่าไหร่     คะ/ครับ​

wan-thî:วันที่   means  date

6. When?(which part of the day)

tɔ:n-nǎi​? ตอนไหน

Someone+verb+object+tɔ:n-nǎi​+ká/kráp?

6.1 When  will​ you​ go to Korat?

kun​   jà​   pai​   Korat   tɔ:n-nǎi   ká/kráp? 

คุณ​   จะ​   ไป​   โคราช   ตอนไหน  คะ/ครับ​

7. What time?

gì: mo:ŋ​? กี่โมง

gì: thûm​? กี่ทุ่ม  (we use this to ask about situations which at night)

Someone+verb+object+gì: mo:ŋ+ká/kráp?
Someone+verb+object+gì: thûm+ká/kráp?

7.1 What time  will​ you​ go to Korat?

kun​   jà​   pai​   Korat   gì:    mo:ŋ   ká/kráp? 

​คุณ​   จะ​   ไป​   โคราช  กี่     โมง      คะ/ครับ

7.2 What time  will​ you​ go to bed?

kun​   jà​   nɔ:n   gì:   thûm    ká/kráp? 

​คุณ​   จะ​   นอน   กี่    ทุ่ม        คะ/ครับ

nɔ:n  นอน  means  to sleep

8. Why?

tham-mai​? ทำไม

tham-mai+someone+mâi+verb+object+ká/kráp?
tham-mai+someone+mâi+verb+object+ká/kráp?

8.1 Why do you​ want to go to Tokyo​?

tham-mai   kun​   yà:k     pai​   Tokyo     ká/kráp?            

​ทำไม          คุณ    อยาก​  ไป​     โตเกียว  คะ/ครับ​

8.2 Why don’t you​ want to go to Tokyo?

tham-mai   kun​   mâi   yà:k    pai​   Tokyo     ká/kráp? 

ทำไม          คุณ    ไม่    อยาก​  ไป​     โตเกียว  คะ/ครับ​

yà:k  อยาก  means  want to

mâi   ไม่      means  don’t/didn’t

9. Who? Whose?

krai​? ใครsomething+krai​? ใคร

krai+verb+object+ká/kráp?
Someone+verb+object+krai+ká/kráp?

9.1 Who​  drank  the coffee​?

krai   gin   ga:-fԑ:   ká/kráp? 

ใคร   กิน   กาแฟ    คะ/ครับ​

9.2 Whose coffee?

ga:-fԑ:   krai   ká/kráp? 

​กาแฟ    ใคร  คะ/ครับ​

9.3 Whose coffee did you drink?

kun   gin   ga:-fԑ:   krai   ká/kráp? 

คุณ   กิน    กาแฟ   ใคร    คะ/ครับ ฃ

gin   กิน  means  to drink or eat

ga:-fԑ:   กาแฟ  means  coffee

10. How to do something?

yaŋ-ŋai? ยังไง

verb+object+yaŋ-ŋai+ká/kráp?
object+verb+yaŋ-ŋai+ká/kráp?

10.1 How do you make coffee​?

choŋ   ga:-fԑ:    yaŋ-ŋai   ká/kráp? 

​ ชง      กาแฟ     ยังไง       คะ/ครับ​

Or

ga:-fԑ:    choŋ    yaŋ-ŋai   ká/kráp?

​กาแฟ     ชง        ยังไง       คะ/ครับ​

choŋ   ชง   means  to make(tea or coffee)

11. How to get to a place?

yaŋ-ŋai? ยังไง

Someone+pai/ma:+place+yaŋ-ŋai+ká/kráp?

11.1  How did you go to Phuket​?

kun   pai   Phuket   yaŋ-ŋai   ká/kráp?

คุณ    ไป    ภูเก็ต      ยังไง       คะ/ครับ​

11.2 How did you come here?

kun   ma:   thî:-nî:   yaŋ-ŋai   ká/kráp?

คุณ   มา     ที่นี่         ยังไง       คะ/ครับ​

ma:   มา  means   to come

thî:-nî:   ที่นี่   means   here 

12. How much?

gì: bà:t? กี่บาทor thâo-rài​?เท่าไหร่

Something+gì:-bà:t+ká/kráp?
Something+thâo-rài+ká/kráp?

12.1 How much is the coffee?

ga:-fԑ:   gì:   bà:t   ká/kráp?

​กาแฟ    กี่    บาท   คะ/ครับ

Or

ga:-fԑ:   thâo-rài   ká/kráp?

​กาแฟ    เท่าไหร่     คะ/ครับ

13. How many?

gì:……..? กี่บาท

gì:+place+ká/kráp?
gì:+thing can’t be touch+ká/kráp?
thing can’t be touch+gì:+classifier+ká/kráp?

13.1 How many  countries?

gì:   prà-thê:t?

กี่    ประเทศ

13.2 How many days?

gì:   wan?

กี่    วัน

13.3 How many  students?

nák-rian   gì:   kon? 

นักเรียน    กี่    คน 

wan  วัน  means  day

nák-rian  นักเรียน  means  student

kon  คน  is a classifier  for people

13.4 How many countries did you go?

kun   pai   gì:   prà-thê:t   ká/kráp?

คุณ   ไป     กี่    ประเทศ     คะ/ครับ

13.5 How many  days did you study?

kun   rian    gì:   wan   ká/kráp? 

คุณ    เรียน  กี่    วัน      คะ/ครับ

13.6 How many students do you have?

kun   mi:   nák-rian   gì:   kon   ká/kráp? 

คุณ    มี     นักเรียน    กี่     คน    คะ/ครับ

rian เรียน  means to study

mi: มี         means to have

nák-rian  นักเรียน   means  student

14. How long? 

gì:…….? กี่

Someone+verb+object+gì:……..+ká/kráp?

1. How many minutes?

gì:  na:-thi:?  

กี่    นาที

2. How many hours?

gì:   chûa-mo:ŋ?  

กี่     ชั่วโมง

3. How many days?

gì:  wan?  

กี่   วัน

4. How many weeks?

gì:  a:-thít:?  

กี่    อาทิตย์

5. How many months?

gì:   dᵾan?  

กี่     เดือน

6. How many years?

gì:   pi:?  

กี่    ปี

gì:   กี่  means  how many 

na:-thi:  นาที  means  minutes

chûa-mo:ŋ  ชั่วโมง  means  hour

wan  วัน  means  day

a:-thít:  อาทิตย์  means  week

dᵾan  เดือน  means  month

pi:   ปี   means   year

14.1 How long did you wait for him?

kun   rɔ:   káo   gì:   na:-thi:   ká/kráp? 

คุณ   รอ    เขา   กี่     นาที       คะ/ครับ

or

kun   rɔ:   káo   gì:   chûa-mo:ŋ   ká/kráp?

คุณ   รอ   เขา    กี่     ชั่วโมง         คะ/ครับ

rɔ:  รอ  means  to wait for

káo  เขา  means  him

na:-thi:  นาที   means  minutes

chûa-mo:ŋ  ชั่วโมง  means  hour

15. Which?

nǎi? ไหน

place+nǎi+ká/kráp?
thing can’t be touch+nǎi+ká/kráp?
thing can’t be touch+classifier+nǎi+ká/kráp?

15.1 Which  country?

prà-thê:t  nǎi? 

ประเทศ    ไหน 

15.2    Which  country did you go to?

kun   pai   prà-thê:t   nǎi   ká/kráp?

คุณ   ไป    ประเทศ     ไหน   คะ/ครับ

15.3   Which  language?

pha:-sǎ:   nǎi?

ภาษา      ไหน 

15.4 Which  language did you study?

kun   rian  pha:-sǎ:  nǎi  ká/kráp?

คุณ   เรียน ภาษา     ไหน  คะ/ครับ 

15.5 Which  student did you see?

nák-rian  kon  nǎi?

นักเรียน   คน   ไหน 

15.6 Which  student did you see?

kun  hěn  nák-rian  kon  nǎi   ká/kráp? 

คุณ  เห็น   นักเรียน  คน    ไหน  คะ/ครับ

hěn เห็น means to see  by chance

16. Yes/No question?

máy? ไหม

         Someone+verb+object+máy+ká/kráp? Yes:verb+kâ/kráp.               No:mâi+verb+kâ/kráp.

16.1 Did you see the student?

kun  hěn  nák-rian  máy  ká/kráp? 

คุณ   เห็น  นักเรียน  ไหม   คะ/ครับ

Yes: hěn  kâ/kráp.       No: mâi  hěn  kâ/kráp.

       เห็น   ค่ะ/ครับ             ไม่     เห็น  ค่ะ/ครับ

               Subject+adjective+máy+ká/kráp? Yes:adjective+kâ/kráp.      No:mâi+adjective +kâ/kráp.

16.2 Is it hot today?

wan-ní:  rɔ́:n  máy  ká/kráp? 

วันนี้       ร้อน  ไหม  คะ/ครับ

Yes: rɔ́:n  kâ/kráp.         No: mâi  rɔ́:n  kâ/kráp. 

       ร้อน  ค่ะ/ครับ                ไม่    ร้อน  ค่ะ/ครับ

wan-ní:  วันนี้  means  today

rɔ́:n  ร้อน  means  hot

17. Right?

châi máy? ใช่ไหม

Someone+verb+object+châi máy+ká/kráp?
Subject+adjective+châi máy+ká/kráp?
Yes: châi+kâ/kráp.      No: mâi châi+kâ/kráp.

17.1 You saw the student right?

kun  hěn  nák-rian  châi  máy  ká/kráp? 

คุณ   เห็น  นักเรียน   ใช่    ไหม   คะ/ครับ

17.2 It is hot today right?

wan-ní:  rɔ́:n  châi  máy  ká/kráp?

วันนี้       ร้อน   ใช่   ไหม   คะ/ครับ

Yes: châi  kâ/kráp.            No: mâi  châi  kâ/kráp.

        ใช่    ค่ะ/ครับ                   ไม่  ใช่     ค่ะ/ครับ

18. Have………….yet?

rᵾ́-yaŋ? รึยัง

            Someone+verb+object+rᵾ́-yaŋ+ká/kráp?
Yes: verb+lԑ́:w+kâ/kráp.No: yaŋ mâi+verb+kâ/kráp.

18.1 Have you seen the student yet?

kun  hěn  nák-rian  rᵾ́-yaŋ  ká/kráp? 

คุณ   เห็น  นักเรียน   รึยัง       คะ/ครับ

Yes: hěn  lԑ́:w  kâ/kráp.        No: yaŋ  mâi  hěn  kâ/kráp.

       เห็น   แล้ว  ค่ะ/ครับ               ยัง   ไม่   เห็น  ค่ะ/ครับ

                     Subject+adjective+rᵾ́-yaŋ+ká/kráp?
Yes: adjective+lԑ́:w+kâ/kráp.No: yaŋ mâi+adjective +kâ/kráp.

18.2 Is the water hot yet?

nám  rɔ́:n  rᵾ́-yaŋ  ká/kráp?

น้ำ     ร้อน  รึยัง      คะ/ครับ

Yes: rɔ́:n  lԑ́:w  kâ/kráp.                No: yaŋ  mâi  rɔ́:n  kâ/kráp.

       ร้อน   แล้ว ค่ะ/ครับ                        ยัง   ไม่    ร้อน  ค่ะ/ครับ

lԑ́:w  แล้ว  means  already

yaŋ mâi  ยัง ไม่  means  not yet

nám  น้ำ  means  water