Tenses

1.​ Future tense

Will​ jà  จะ

Someone+jà+verb+object+kâ/kráp.

1.1 káo jà​ kuy gàp Mark kâ/kráp.

เขา​ จะ​ คุย​ กับ​ มาร์ค​ ค่ะ/ครับ

She​ will​ talk​ to​ Mark.

1.2 káo​ ja​̀ lên gi:-la: kâ/kráp.

เขา​ จะ​ เล่น​ กีฬา​ ค่ะ/ครับ

She​ will​ play sport.

2.​ Present​ continous

Verb+ing​ gam-laŋ……..yù: กำลัง อยู่​

Someone+gam-laŋ+verb+object+yù:+kâ/kráp.

2.1 káo gam-laŋ​ kuy gàp Mark  yù: kâ/kráp.

เขา​ กำลัง​​ คุย​ กับ​ มาร์ค​ อยู่​ ค่ะ/ครับ

She​ is​ talking​ to​ Mark.

2.2 káo​ gam-laŋ lên gi:-la: yù: kâ/kráp.

เขา​ กำลัง​ เล่น​ กีฬา​ อยู่​ ค่ะ/ครับ

She​ is​ playing sport.

3.​ Future​ tense

Be​ about​ to​ gam-laŋ jà  กำลัง​ จะ

Someone+gam-laŋ jà+verb+object+kâ/kráp.

3.1 káo gam-laŋ jà​ kuy gàp Mark  kâ/kráp.

เขา​ กำลัง​ จะ​ คุย​ กับ​ มาร์ค​ ค่ะ/ครับ

She​ is​ about​ to​ talk to​ Mark.

3.2 káo​ gam-laŋ jà​ lên gi:-la: kâ/kráp.

เขา​ กำลัง​ จะ​ เล่น​ กีฬา​ ค่ะ/ครับ

She​ is​ about​ to​ play sport

4.​ Future​ tense

Soon​ dǐaw jà​ เดี๋ยว​  จะ

dǐaw​+someone+jà+verb+object+ kâ/kráp.

4.1 dǐaw​ káo jà​ kuy gàp Mark kâ/kráp.

เดี๋ยว​ เขา​ จะ​ คุย​ กับ​ มาร์ค​ ค่ะ/ครับ

She​ will​ talk​ to​ Mark soon.

4.2 dǐaw​ káo​ jà​ lên gi:-la: kâ/kráp.

เดี๋ยว​ เขา​ จะ​ เล่น​ กีฬา​ ค่ะ/ครับ

She​ will​ play sport soon​.

5.​ Past tense

Yes​terday​ mᵾ̂a-wa:n  เมื่อวาน

mᵾ̂a-wa:n+someone+verb+object+ kâ/kráp.

5.1 mᵾ̂a-wa:n​ káo kuy gàp Mark kâ/kráp.

เมื่อวาน​ เขา​ คุย​ กับ​ มาร์ค​ ค่ะ/ครับ

She​ talked​ to​ Mark yes​terday​.

5.2 mᵾ̂a-wa:n​ káo​​ lên gi:-la: kâ/kráp.

เมื่อวาน​ เขา​​ เล่น​ กีฬา​ ค่ะ/ครับ

She​ played sport​ yes​terday​.

6.​ Past​ tense

Already​ lԑ́w  แล้ว

Someone+verb+object+le:w+kâ/kráp.

6.1​ káo kuy gàp Mark lԑ́:w kâ/kráp.

เขา​ คุย​ กับ​ มาร์ค​ แล้ว​ ค่ะ/ครับ

She​ has​ already​ talked​ to​ Mark.

6.2 káo​ lên gi:-la: lԑ́:w kâ/kráp.

เขา​ เล่น​ กีฬา​ แล้ว​ ค่ะ/ครับ

She​ has​ already​ played sport​.

7.​ Past​ perfect continuous​ tense

Already​ lԑ́:w  แล้ว

Someone+verb+object+duration+ lԑ́:w +kâ/kráp.

7.1​ káo kuy gàp Mark sìp​ na:-thi: lԑ́:w kâ/kráp.

เขา​ คุย​ กับ​ มาร์ค​ 10 นาที​ แล้ว​ ค่ะ/ครับ

She​ has​ been​ talking​ to​ Mark​ for​ 10​ minutes.

7.2 káo​ lên gi:-la: nᵾ́ŋ chûa-mo:ŋ lԑ́:w kâ/kráp.

เขา​ เล่น​ กีฬา​ 1​ ชั่วโมง​ แล้ว​ ค่ะ/ครับ

She​ has​ been​ playing sport​ for​ 1​ hour.

8.​ Present tense

Someone+verb+object+ kâ/kráp.

8.1​ káo kuy gàp Mark thúk-wan kâ/kráp.

เขา​ คุย​ กับ​ มาร์ค​ ทุก​วัน ค่ะ/ครับ

She​​ talks​ to​ Mark everyday.

8.2 káo​ lên gi:-la: thúk-wan kâ/kráp.

เขา​ เล่น​ กีฬา​ ทุก​วัน ค่ะ/ครับ

She​ plays sport​.

Vocabulary คำศัพท์​ kam-sàp 

1.​ káo เขา​ she​

2.​ jà​ จะ​ will

3.​ kuy gàp คุย​ กับ​ to​ talk​ to​

4. lên เล่น​ to​ play

5.​ gi:-la: กีฬา​ sport

6.​ gam-laŋ+verb+yù: กำลังอยู่​ verb+ing

7. gam-laŋ ja​̀ กำลังจะ​ be​ about​ to

8.​ dǐaw jà​ เดี๋ยว​ จะ​ will​… soon

9.​ mᵾ̂a-wa:n เมื่อวาน​ yes​terday​

10.​ lԑ́:w แล้ว​ already​

11. sìp​ สิบ​ 10

12.​ na:-thi: นาที​ minutes​ 

13. nᵾ̀ŋ หนึ่ง​ 1

14. chûa-mo:ŋ ชั่วโมง​ hour

15. thúk-wan ทุกวัน​ ​ everyday